Lễ hội giao lưu văn hoá của Học viện ngôn ngữ KIJ -cơ sở chính